Ogólne warunki publikacji reklam w czasopismach wydawanych przez wydawnictwo Synergia-Efekt Joanna Jusianiec

1. Podstawą do zamieszczenia reklamy w czasopismach Wydawnictwa Synergia Efekt jest zamówienie lub zlecenie reklamowe podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy-płatnika, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy realizacji, terminy i warunki płatności oraz cenę i wysokość upustów.

2. Podane w cenniku ceny reklam dotyczą zajętej powierzchni reklamowej oraz materiałów gotowych do druku. Za opracowanie graficzne lub wykonanie reklamy według dostarczonego przez Zamawiającego projektu mogą być naliczone dodatkowe koszty, w zależności od powierzchni i złożoności grafiki, zgodnie z zawartą umową. Koszty opracowania reklamy mogą być objęte rabatem lub stanowić gratis dla Klienta, jeśli tak stanowi umowa/zamówienie.
a. Przy skorzystaniu z cen promocyjnych na emisję reklam (w tym z tytułu wielokrotności emisji) - w przypadku odstąpienia od umowy - koszt opublikowanych reklam wzrasta do ceny regulaminowej.

3. Warunkiem emisji reklamy jest podpisanie zamówienia i akceptacja poniższych warunków:
a. złożenie zamówienia publikacji reklamy jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizacji przez Synergia Efekt;
b. materiały reklamowe, gotową reklamę lub zmiany w reklamach publikowanych w naszych czasopismach (przy wielokrotności emisji) Zamawiający obowiązany jest dostarczyć w terminie wskazanym w treści dokumentu zamówienia reklamy.

4. Realizacja zamówienia
a. w przypadku przygotowania reklamy przez studio graficzne Synergia Efekt, materiały reklamowe otrzymane od klienta zostają przekazane grafikowi do realizacji w momencie wpłynięcia opłaty za reklamę;
b. gotowy projekt reklamy jest przesyłany do klienta w celu jego akceptacji, chyba że jest to gotowy projekt przekazany przez Zamawiającego.

5. Materiały dostarczane drogą elektroniczną powinny być przygotowane i przesłane zgodnie z informacjami wskazanymi w „Warunkach technicznych przygotowania materiałów do druku” przesłanych przez przedstawiciela Wydawnictwa.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy, niezależnie od treści zlecenia lub zawartej umowy, jeśli dostarczone materiały, zdaniem Wydawcy, nie nadają się do publikacji, w szczególności ze względu na ich niestosowny lub szkodliwy charakter, złą jakość techniczną dostarczonych materiałów itp. O zaistnieniu faktów, o których mowa wyżej Wydawca powiadomi pisemnie Zamawiającego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania zakwestionowanych materiałów.

7. Prawa osób trzecich:
a. klient zobowiązany jest do nabycia przed wysłaniem do Wydawnictwa Synergia Efekt wszystkich autorskich praw majątkowych do wszelkich zdjęć i materiałów wykorzystywanych i zawartych w materiałach reklamowych.

8. Synergia Efekt nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych przez Klientów reklam.

Postanowienia końcowe

1. Zamówienie publikacji ogłoszenia lub reklamy oznacza akceptację powyższych zasad publikacji reklam w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwo Synergia Efekt Joanna Jusianiec.

2. W sprawach spornych, nieujętych powyżej mają zastosowanie przepisy prawa prasowego i kodeksu cywilnego.